WEWNĄTRZ CYLINDERKA

Wewnątrz cylinderka rozdzielczego wiruje suwak obrotowy, którego trapezowy występ kolejno prze­słania wloty kanalików łączących cylinderek rozdzielczy z cylinderkami sekcji tłoczących.Jeżeli tłoczek wykonuje suw napełniania, do cylinderka sekcji tłoczącej dopływa olej napędowy z cylinderka rozdzielczego. Olej napędowy jest wytłaczany do wtryskiwacza w okresie czasu kiedy występ suwaka obrotowego przesłania wlot kanalika zasilającego, a tłoczek przebywa środkową […]

NIEBEZPIECZNE CIŚNIENIE

Tak wysokie ciśnienie jest już bardzo niebezpieczne i często powoduje rozerwanie główki rozpylacza, co zwykle kończy się poważnym uszkodzeniem silnika. Sterowanie dawkowaniem pompo-wtryskiwacza polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku sekcji tłoczącej, dzięki , czemu wzrasta lub maleje czynna długość roboczego suwu tłoczka, a więc i wydłuża się lub skraca okres tłoczenia, upływający od chwili przesłonięcia […]

ŻĄDANIE SUWAKA

Działanie suwaka polega na łączeniu wnętrza cylindra z kanałem dopływowym i jednoczesnym odcinaniu połączenia z kanałem odpływowym, albo odwrotnie.Suwak przemieszczając się pod naciskiem rozprężającej się sprężyny sterującej przysłania wlot do kanału odpływo­wego i odsłania wylot kanału dopływowego. Wówczas tłok główny ustępując pod naporem oleju napędowego napływającego do wnętrza cylindra z zasobnika paliwa zmu­sza tłok pompujący do […]

ROBOCZE CIŚNIENIE

Robocze ciśnienie w instalacji, wynoszące około 70 kO/cm8, utrzymuje pompa zasilająca — nieprzerwanie tłocząc olej napędowy ze zbiornika pośredniego do zasobni­ków paliwa poszczególnych pompo-wtryskiwaczy oraz do rozdzielacza. Ciśnienie robocze, kontrolowane przy użyciu ciśnieniomierza, może być podwyższane lub obniżane za pomocą zaworka regulacyjnego, który umożliwia odpły­wanie nadmiaru oleju napędowego tłoczonego przez pompę zasilającą z powrotem do […]

USTERKA PODGRZEWACZA

Usterka jednego lub kilku podgrzewaczy jednobiegunowych nie wpływa na działanie pozostałych podgrzewaczy. Sta­nowi to cenną zaletę, zwłaszcza gdy chodzi o silniki pojazdów służb pogotowia, pożarniczych, wojskowych itp.Podgrzewacz dwubiegunowy ma dwa izolowane zaciski do przyłączania przewodów elektrycznych . Spirale grzejne układu podgrzewaczy dwubiegunowych są izolowane od masy i połączone ze sobą szeregowo, przy użyciu przewo­dów ustalonych […]

MINIMALNE LUB NAJWIĘKSZE

Chwilowe dawkowanie urządzenia wtryskowego nie powinno zatem przewyższać największego dopuszczalnego, czyli tzw. dawkowania nominalnego. Aby nie dopuścić do zmniejsze­nia mocy i przegrzewania się silnika oraz wzmożonego zużywania się jego części trzeba więc stosować urządzenie uniemożliwiające wtryskiwanie zbyt dużych dawek oleju napędowego do cylindrów, czyli tzw. ogranicznik dawko­wania. Za nominalne lub największe dopuszczalne uważa się zwykle […]

PRĘDKOŚĆ BIEGU

Jeżeli natomiast prędkość biegu silnika przewyższa dopusz­czalną, wskutek bezwładności poruszających się części układu korbowego i innych występują w nich poważne na­prężenia wewnętrzne, które łatwo doprowadzają do uszko­dzenia najsilniej obciążonych elementów, a nawet do roz­bicia i zupełnego zniszczenia silnika. Jednocześnie w wyniku pogorszenia się warunków smarowania i chłodzenia wydatnie wzmaga się intensywność zużycia części. Niestabilność pracy […]

SPOSÓB WYTRYSKIWANIA

Sposób wytryskiwania oleju napędowego z rozpylacza otworkowego zależy wyłącznie od liczby i wykonania kanalików wyloto­wych, a ponadto od intensywności przenikania paliwa po­między przylgniami iglicy i gniazda.Z uwagi na szczegóły konstrukcji , a zwłaszcza liczbę i układ kanalików wylotowych, wśród rozpylaczy ot­workowych rozróżnia się następujące odmiany podstawowe:    rozpylacz jednootworkowy ma pojedynczy kanalik wy­lotowy w gnieżdzie, […]