WEWNĄTRZ CYLINDERKA

zegar-matematyka

Wewnątrz cylinderka rozdzielczego wiruje suwak obrotowy, którego trapezowy występ kolejno prze­słania wloty kanalików łączących cylinderek rozdzielczy z cylinderkami sekcji tłoczących.Jeżeli tłoczek wykonuje suw napełniania, do cylinderka sekcji tłoczącej dopływa olej napędowy z cylinderka rozdzielczego. Olej napędowy jest wytłaczany do wtryskiwacza w okresie czasu kiedy występ suwaka obrotowego przesłania wlot kanalika zasilającego, a tłoczek przebywa środkową część swego suwu roboczego. Natomiast na początku i pod koniec suwu roboczego tłoczek wypycha olej napędowy z cylin­derka sekcji tłoczącej z powrotem do cylinderka rozdzielcze­go, ponieważ wlot kanalika zasilającego jest wówczas od­słonięty.

NIEBEZPIECZNE CIŚNIENIE

pobrane

Tak wysokie ciśnienie jest już bardzo niebezpieczne i często powoduje rozerwanie główki rozpylacza, co zwykle kończy się poważnym uszkodzeniem silnika. Sterowanie dawkowaniem pompo-wtryskiwacza polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku sekcji tłoczącej, dzięki , czemu wzrasta lub maleje czynna długość roboczego suwu tłoczka, a więc i wydłuża się lub skraca okres tłoczenia, upływający od chwili przesłonięcia wlotu górnego kanalika zasilającego do chwili odsłonięcia wlotu dolnego kanalika zasilającego.

ŻĄDANIE SUWAKA

432516d1e1e55-d.640

Działanie suwaka polega na łączeniu wnętrza cylindra z kanałem dopływowym i jednoczesnym odcinaniu połączenia z kanałem odpływowym, albo odwrotnie.Suwak przemieszczając się pod naciskiem rozprężającej się sprężyny sterującej przysłania wlot do kanału odpływo­wego i odsłania wylot kanału dopływowego. Wówczas tłok główny ustępując pod naporem oleju napędowego napływającego do wnętrza cylindra z zasobnika paliwa zmu­sza tłok pompujący do wytłaczania oleju napędowego z cylinderka sekcji tłoczącej do  tłoka głównego wynosi 22 mm, a tłoka pompującego tylko 8 mm, wskutek doprowadzania z zasobnika paliwa oleju napędowego pod ciśnieniem około 70 kO/cm2 zapewnia się ciśnienie wtryskiwania sięgające około 530 kG/cma.

ROBOCZE CIŚNIENIE

1208 0053 - 12393 w - EN_tcm_12-159869

Robocze ciśnienie w instalacji, wynoszące około 70 kO/cm8, utrzymuje pompa zasilająca — nieprzerwanie tłocząc olej napędowy ze zbiornika pośredniego do zasobni­ków paliwa poszczególnych pompo-wtryskiwaczy oraz do rozdzielacza. Ciśnienie robocze, kontrolowane przy użyciu ciśnieniomierza, może być podwyższane lub obniżane za pomocą zaworka regulacyjnego, który umożliwia odpły­wanie nadmiaru oleju napędowego tłoczonego przez pompę zasilającą z powrotem do zbiornika pośredniego. Pompo-wtryskiwacz BICERA kłada się z pompy hydrostatycznej, sterowanej przy użyciu suwaka, sekcji tłoczącej, rozpylacza otworkowego i zaworka zwrotnego, osadzonych we wspólnej obudowie, do której przyłącza się żasobnik paliwa oraz przewody oleju napędowego.

USTERKA PODGRZEWACZA

zz_obraz_podgrzewacza01

Usterka jednego lub kilku podgrzewaczy jednobiegunowych nie wpływa na działanie pozostałych podgrzewaczy. Sta­nowi to cenną zaletę, zwłaszcza gdy chodzi o silniki pojazdów służb pogotowia, pożarniczych, wojskowych itp.Podgrzewacz dwubiegunowy ma dwa izolowane zaciski do przyłączania przewodów elektrycznych . Spirale grzejne układu podgrzewaczy dwubiegunowych są izolowane od masy i połączone ze sobą szeregowo, przy użyciu przewo­dów ustalonych na izolatorach. Prąd elektryczny płynie kolejno przez spirale wszystkich dwubiegunowych podgrze­waczy w osprzęcie silnika (lub jednego rzędu cylindrów), cb stanowi istotną niedogodność ponieważ usterka jednego podgrzewacza unieruchamia od razu cały układ grzejny lub jedno jego odgałęzienie.

MINIMALNE LUB NAJWIĘKSZE

pobrane (1)

Chwilowe dawkowanie urządzenia wtryskowego nie powinno zatem przewyższać największego dopuszczalnego, czyli tzw. dawkowania nominalnego. Aby nie dopuścić do zmniejsze­nia mocy i przegrzewania się silnika oraz wzmożonego zużywania się jego części trzeba więc stosować urządzenie uniemożliwiające wtryskiwanie zbyt dużych dawek oleju napędowego do cylindrów, czyli tzw. ogranicznik dawko­wania. Za nominalne lub największe dopuszczalne uważa się zwykle dawkowanie, przy którym osiągnięta zostaje tzw. granica dymienia. Wynika ona z najmniejszego dopuszczalnego nadmiaru powietrza, zapewniającego jeszcze zupełne spala­nie się wtryskiwanego oleju napędowego.

PRĘDKOŚĆ BIEGU

pobrane (2)

Jeżeli natomiast prędkość biegu silnika przewyższa dopusz­czalną, wskutek bezwładności poruszających się części układu korbowego i innych występują w nich poważne na­prężenia wewnętrzne, które łatwo doprowadzają do uszko­dzenia najsilniej obciążonych elementów, a nawet do roz­bicia i zupełnego zniszczenia silnika. Jednocześnie w wyniku pogorszenia się warunków smarowania i chłodzenia wydatnie wzmaga się intensywność zużycia części. Niestabilność pracy silnika wysokoprężnego. W odróżnieniu od silnika gażnikowego, silnik wysokoprężny nie wykazuje W ogóle skłonności do utrzymywania stałej prędkości biegu, czyli startu równowagi pomiędzy rozwijaną mocą i obciąże­niem zewnętrznym.

SPOSÓB WYTRYSKIWANIA

pobrane (3)

Sposób wytryskiwania oleju napędowego z rozpylacza otworkowego zależy wyłącznie od liczby i wykonania kanalików wyloto­wych, a ponadto od intensywności przenikania paliwa po­między przylgniami iglicy i gniazda.Z uwagi na szczegóły konstrukcji , a zwłaszcza liczbę i układ kanalików wylotowych, wśród rozpylaczy ot­workowych rozróżnia się następujące odmiany podstawowe:    rozpylacz jednootworkowy ma pojedynczy kanalik wy­lotowy w gnieżdzie, przez który wy tryskuje paliwo do wnętrza komory spalania; strumień rozpylanego oleju napędowego odznacza się dużą siłą przebicia I zaczyna się rozpraszać względnie daleko od gniazda rozpylacza; rozpylacze jedno- otworkowe używane są głównie do wtryskiwania paliwa do dzielonych komór spalania.